Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει η “ATRITUBE HVAC Products” Γ. Ιωαννίδης & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων των δικτυακών τόπων atritube.gr, atritube.com & atriumhvac.gr, οι οποίοι θα αναφέρονται από τούδε και στο εξής ως Δικτυακοί Τόποι της ATRITUBE. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από τους Δικτυακούς Τόπους της ATRITUBE προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρίες με αυτόν. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, οι Δικτυακοί Τόποι της ATRITUBE δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Οι Δικτυακοί Τόποι της ATRITUBE συλλέγουν προσωπικά δεδομένα όταν:

  • ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες τους
  • όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες τους και
  • όταν επισκέπτεται τις σελίδες τους ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά τους.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στα Ενημερωτικά Φυλλάδια των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE η ζητούμενη πληροφορία είναι η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση αίτησης επικοινωνίας οι ζητούμενες πληροφορίες είναι Όνομα, Επώνυμο, Επωνυμία (αν πρόκειται για εταιρία), Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και Αριθμός Τηλεφώνου. Τέλος η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Πελάτη προϋποθέτει, Όνομα, Επώνυμο, Επωνυμία (αν πρόκειται για εταιρία), Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Έδρας και Διεύθυνση Αποστολής αν είναι διαφορετικές και Αριθμό Τηλεφώνου. Οι Δικτυακοί Τόποι της ATRITUBE χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους:

  • την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
  • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE
  • την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Διόρθωση ή/και διαγράφη προσωπικών δεδομένων

Οι Δικτυακοί Τόποι της ATRITUBE δίνουν το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE, σχετικό μήνυμα.

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η “ATRITUBE HVAC Products” Γ. Ιωαννίδης & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE σε κανένα τρίτο φορέα. Oι Δικτυακοί Τόποι της ATRITUBE μπορούν να διοχετεύσουν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Cookies

Oι Δικτυακοί Τόποι της ATRITUBE μπορούν να χρησιμοποιούν cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους μάρκετινγκ. Ο επισκέπτης / χρήστης των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

“Δεσμοί” (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

Οι Δικτυακοί Τόποι της ATRITUBE περιλαμβάνουν links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι Δικτυακοί Τόποι της ATRITUBE για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Διευθύνσεις IP

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στους Δικτυακούς Τόπους της ATRITUBE κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Ψηφοφορίες

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από τους Δικτυακούς Τόπους της ATRITUBE δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της “ATRITUBE HVAC Products” Γ. Ιωαννίδης & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε..

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση οι Δικτυακοί Τόποι της ATRITUBE διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των Δικτυακών Τόπων της ATRITUBE.